منازل مشاغل

تعریف سم یا زهر :   Toxine

ماده ای که از یک راه خاص و یا راههای مختلف و در مقادیر معین باعث اختلال و یا توقف فعل و انفعالات حیاتی موجود زنده به طور موقت یا دائم می گردد.
معمولا به موادی اطلاق می شود که مصرف و یا تماس با مقدار جزئی از آن باعث مسمومیت و حتی منجر به مرگ می شود.

 

منشا سموم

1- سموم گیاهی

2- سموم حیوانی

3- سموم شیمیایی

اثرات سم بر روی بدن

-اثرات موضعی

اثراتی هستند که معمولا در محل ورود سم به بدن یا در محل تماس سم با بدن بوجود می آیند.
به عنوان مثال اثر مواد سوزاننده مثل قلیاها بر روی پوست  یا قرمزی چشمها، تحریک مجاری تنفسی و تحریک دستگاه گوارش

-اثرات سیستمیک
اثراتی هستند که پس از جذب و توزیع سموم در بدن بوجود می آیند.
به عنوان مثال پلی وینیل کلرید در عروق کبدی ایجاد سرطان می کند و استنشاق بخارات بنزن می تواند موجب ایجاد لوسمی شود .

 

تقسیم بندی سموم شیمیا یی بر مبنا عوا مل خسا رت زا:

• حشره کش
• قارچکش
• علفکش
• موش کش
• نماتد کش
• حلزون کش

 

حشره کشهای طبیعی

پیرترینها pyrethrins:

ازعصاره گلهای گیاهان داودی که درکشورهای کنیا واکوادورمی رویند بدست می آیند .
نحوه عملکرد :سبب فلج شدن فوری حشره میشود ولی فعالیت مجدد پیدامیکنند.به همین سبب مواد سینرژیست به آن اضافه میکنند.
LD50=1500mg/kg
ازاین گروه میتوان روتنون و نیکوتین رانامبرد.

 شرکت" کیمیاگران محیط البرز” با مجوز رسمی از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید 09932286786

سموم آلی کلره :

تاسال 1940میلادی حشره کشهای موجود هنوزبه آرسنیت سرب یاکلسیم،روغنهای نفتی،نیکوتین،نفت،روتنون، گو گرد، گازسیانید هیدروزن وکریولیت محدود میشد.
شامل: کلردان(1945)، لیندین، کلتان، آندوسولفان(1956)، ددت(1936)، دیلدرین (1948) .
این گروه ازسموم دوام بسیارزیاد دارند، خاصیت ابقایی دربافتهای چربی، انتقال ازطریق تغذیه گو شت و...

 

سموم آلی فسفره :

اکثرا ًسبب مسمومیت های حاد شده و کارکلینسترازخون رامتوقف می کنند .
شامل: مالاتیون(1949)، دیازینون(1952)، دورسبان، اتیون، کومافوس و...